Title
ขออนุมัตินำเอกสารประกาศเผยแพร่ข้อมูลเวปไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอขุนยวม ปี 2561
คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอขุนยวม ปี 2651
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม เรื่องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอขุนยวม
คู่มือระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี ๒๕๖๑

Page 1 of 3