foto1
Example 1
foto1
Example 2
foto1
Example 3
foto1
Example 5
foto1
Example 5

053-691105
office
สำนักงานสาธารณสุขขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนMain Menu

Display # 
Title
ขออนุมัตินำเอกสารประกาศเผยแพร่ข้อมูลเวปไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอขุนยวม ปี 2561
คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอขุนยวม ปี 2651
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม เรื่องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอขุนยวม
คู่มือระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี ๒๕๖๑

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯCopyright © 2020 Copyright สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม Rights Reserved.